کار ها ما

مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی ریاض، پژوهش ها و مطالعات سیاسی و استراتژیک، مجله (الریاض) را به چهار زبان خود، ، کتاب های تخصصی، ایجاد استراتژیک ها، تولید بصری منتشر می کند.