شرایط و ضوابط وب سایت مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک ریاض

این سایت متعلق به شرکت مطبوعاتی الیمامه است. لطفاً شرایط و ضوابط زیر را با دقت بخوانید زیرا آنها بیانگر شرایط و ضوابط استفاده از این سایت هستند.
با استفاده یا بازدید از این سایت، این شرایط و ضوابط را که مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک ریاض هر از چند گاهی در سایت خود وضع می کند، تایید می کنید و با آن موافقت می کنید.
دسترسی شما به آن و مشارکت شما نشان دهنده موافقت شما با پایبندی به این شرایط و ضوابط است و مرکز این حق را دارد که این شرایط را با انتشار آن از طریق سایت تغییر دهد و پس از آن باید پذیرفتن و تعهد به آن شرایط را اعلام کنید و اگر شما با هیچ یک از این شرایط موافق نیستید، لطفاً استفاده از سایت را متوقف کنید.

شرایط استفاده :

این شرایط و ضوابط مطابق با قوانین پادشاهی عربستان سعودی اداره می شود.

این شرایط و ضوابط برای استفاده شما از وب سایت واقع در (riyadhcpss.com)، وب سایت مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک ریاض اعمال می شود.