آیتالله جلال گنجه: ما از کشورهای جهان و کشورهای منطقه میخواهیم که در برابر رژیم آخوندی برخورد قاطعانه داشته باشند