رژیم ایران بدلیل ماهیت آخوندی‌اش نمی‌تواند بدون صدور تروریسم و جنگ افروزی ادامه بدهد

رژیم ایران بدلیل ماهیت آخوندی‌اش نمی‌تواند بدون صدور تروریسم و جنگ افروزی ادامه بدهد
.