خامنه ای میلیاردها دلار خرج تروریسم می کند. در حالی که مردم از درد گرسنگی و بیماری رنج می برند

خامنه ای میلیاردها دلار خرج تروریسم می کند. در حالی که مردم از درد گرسنگی و بیماری رنج می برند
.