ما از کشورهای جهان و کشورهای منطقه می‌خواهیم که در برابر رژیم آخوندی برخورد قاطعانه داشته باشند

ما از کشورهای جهان و کشورهای منطقه می‌خواهیم که در برابر رژیم آخوندی برخورد قاطعانه داشته باشند
.